Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Sponzoři:

Děkujeme SPŠ Zengrova za darování výřezů z překližky. Tento dar nám umožní obohatit výuku, zařadit práci s výřezy v různých aktivitách, jako je rozvíjení matematické pregramotnosti, jemné motoriky, koncentrace pozornosti, kreativity dětí a mnoha dalších. Integrujeme ji do každodenních aktivit, podporujeme technické a manuální dovednosti dětí.

Moc rádi budeme ve spolupráci MŠ a SPŠ v budoucnosti pokračovat, společně pracovat na obohacení vzdělávacího procesu a vzájemném prospěchu.


Děkujeme za finanční dar ve výši 10 000,-Kč na pořízení dřevěné hoblice, která bude sloužit všem dětem v MŠ        k rozvoji manuální zručnosti a jemné motoriky v rámci polytechnického vzdělávání.

www.bystrongroup.cz


Název projektu „Šablona I OP JAK- Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003471
Výše dotace: 544 656,00 Kč

OP_JAK_MS Na Robinsonce


Realizace aktivity 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – MŠMT poskytlo finanční prostředky na podporu vybavení MŠ digitálními učebními pomůckami určenými pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Celková výše poskytnutých prostředků činí 112 000,-Kč.

publicita


Kofola a.s. – Děkujeme za každoroční občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší mateřské škole (jupíky, kofola) – ,, Loučení s létem“,  ,,Vánoční dílny“, ,,Karneval“ a ,,Pasování školáků“


HOSTINEC U TONDY

Rodiny Kotalových. Děkujeme za půjčování výčepního zařízení na naše školní akce. www.utondy.cz


Naše MŠ je zapojena do níže uvedeného projektu.


Název projektu „Šablona III – Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018227
Výše dotace: 331 752,00 Kč


Zapojili jsme se do soutěže firmy KORES a vyhráli jsme! – Děkujeme za výhru v hodnotě 10 000,-Kč.

Zadání znělo takto: nasbírejte alespoň 20 lepicích tyčinek a 20 libovolných pastelek KORES, vytvořte z nich společně mandalu za použití dalších libovolných materiálů,
svůj výtvor vyfoťte, vyplňte soutěžní formulář a vyhrajte! A vyhráli jsme!

7. místo vyhrála třída Motýlků se svou ,,Vánoční mandalou“


Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu tohoto projektu:

,,Robinsoni objevují svět sportu, umění a pokusů“ – 50 000,-Kč –  Cílem projektu je vytvořit prostředí MŠ s úzkými vazbami na rodiče, vybudování vzájemné důvěry a pozitivních vztahů všech zúčastněných. Druhým cílem je v podobě celoročních aktivit přiblížit dětem svět sportu, umění a pokusů. Klást důraz na prožitkové učení, které je obzvlášť přínosné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.


Moravskoslezský kraj – podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2019/2020

„Robinsonova stezka“ – výše příspěvku 70 000,-Kč – Díky tomuto projektu vybudujeme na zahradě dva nové prvky, Robinsonovu chýši a vodní prvek, které záměrně navážeme na již vybudovaný senzomotorický chodníček. Tímto bychom chtěli vytvořit  tzv. „Robinsonovu stezku“, která vytvoří podnětné prostředí pro další poznávání a hru dětí v přírodě a umožní tak dětem sledování přírodních jevu a bezprostřední kontakt s přírodou. Cílem projektu je podpora rozvoje všech poznávacích schopností, senzomotorického vnímání, hrubé a jemné motoriky dětí. Účelem příspěvku je financování vybudování dalších stimulačních a poznávacích prvků navazujících na již existující senzomotorický chodníček, s nímž budou společně tvořit funkčně uzavřený celek
s názvem „Robinsonova stezka“. Děkujeme.


Název projektu „Šablona II – Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009553
Výše dotace: 509 464,00 Kč


Pokojík

Děkujeme společnosti Pokojík, která darovala dětem dárky do tomboly a nástěnné dekorace do třídy Berušky. www.pokojik.czMoravskoslezský kraj – podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018

„Krajánci a Robinsoni na smyslové cestě“ – výše příspěvku 70 000,-Kč – Cílem projektu je vybudovat na obou zahradách mateřských škol (MŠ Krajánek a MŠ logopedická) senzomotorický chodníček. Stezka bude vybudována v prostorách zahrad obou mateřských škol, aby děti mohly aktivně vnímat přírodní prostředí kolem sebe. Děti budou mít možnost vnímat a rozpoznávat bosýma nohama různé přírodní povrchy. Uměle vytvořený chodníček s integrovanými tlakovými body umožní dětem stimulaci plosky nohy, rozvoj hmatového vnímání, stimulaci vestibulární rovnováhy a rozvoj pohybové koordinace. Děkujeme.


Název projektu „Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) se poskytuje dotace příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002895
Výše dotace: 303 188,00 Kč


Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu tohoto projektu:

,,Robinsoni posilují tělo i smysly“ – 30 000,-Kč –  Cílem projektu je zakoupení rehabilitačních, sportovních, balančních a smyslových pomůcek pro rozvoj senzomotorického cítění u dětí s různým druhem postižení, čímž podpoříme a pozitivně ovlivníme rozvoj jejich učení, chování a v neposlední řadě řeči.


HOSTINEC U TONDY

Rodiny Kotalových. Děkujeme za půjčování výčepního zařízení na naše školní akce. www.utondy.cz


Kofola a.s. – Děkujeme za každoroční občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší mateřské škole a také pro naše odloučené pracoviště MŠ Krajánek (jupíky, kofola) – ,, Loučení s létem“,  ,,Vánoční dílny“, ,,Karneval“ a ,,Pasování školáků“


Škoda-Auto a.s. – Děkujeme za sponzorský dar v podobě dárkových předmětu pro naše malé Robinsony.


MŠMT –  Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016. MŠMT poskytlo naší mateřské škole finanční částku ve výši 25 600,-Kč. Díky finančnímu přispění bylo možné zakoupit vícevzkazový komunikátor Go Talk 20 a program pro alternativní komunikaci Boardmaker v 6,0. Pomůcky budou sloužit jak pro děti s vadami řeči, tak pro integrované děti s poruchou autistického spektra.


MŠMT –  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Název projektu ,,Jak klokan pomáhá Robinsonům s rozvojem řeči“. Cílem projektu bylo vybavit MŠ dalšími dvěma sadami pomůcky ,,Klokanův kufr“ a tím obohatit logopedickou intervenci v dalších třídách MŠ. Již podruhé jsme se stali úspěšnými žadateli o tuto kompenzační pomůcku a v současné době je umístěna na čtyřech třídách z pěti. Díky ,,Klokanovu kufru“ můžeme dosáhnout maximální možné hranice školní zralosti před vstupem do ZŠ u dětí s narušenou komunikační schopnosti, ale také u dětí s celým spektrem postižení, které jsou v naší mateřské škole integrovány.


Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu tohoto projektu:

,,Robinsoni na ostrově plném zábavy“ – 40 000,-Kč –  Cílem projektu je zapojení dětí s handicapem do zájmových kroužků, ve kterých mohou vyniknout a realizovat se.


INTER-META     Tato firma darovala finanční částku 2 000,-Kč na dopravu malých Robinsonů na akce pořádané MŠ. Děkujeme.


MŠMT –  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Název projektu ,, Logopedie hrou, aneb ,,Jak klokan přispěchal Robinsonům na pomoc s rozvojem řeči“. Cílem projektu bylo vybavit MŠ novou moderní komplexní pomůckou ,,Klokanův kufr“ a tím obohatit logopedickou intervenci a dosáhnout maximální možné hranice školní zralosti před vstupem do ZŠ u dětí s narušenou komunikační schopnosti, ale také u dětí s celým spektrem postižení, které jsou v naší mateřské škole integrovány.


Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota – věnovala v rámci projektu ,,Robinsonům pro zdraví“ částku     100 000,-Kč na nákup čističek vzduchu. Poděkování patří nadaci a také p. Petru Mezníkovi, který projekt podpořil. Fotografie z předání daru naleznete ve fotogalerii MŠ. Děkujeme.


Škoda-Auto a.s. věnovala dárkové předměty, především ve formě hraček pro naše děti do tomboly na karneval.


Nadační fond EVRAZ – Podpora projektu ,,Robinsoni ve světě kouzel“ částkou 287 000,-Kč


Nadační fond EVRAZ – Podpora projektu ,,Ostrov bezpečí pro malé Robinsony II“  na dokončení úpravy zahrady a dovybavení herními prvky částkou 237 000,-Kč


Fa YOGI věnovala dětem hry, stavebnice a hlavolamy v celkové hodnotě 7 220,-Kč.


Nadační fond EVRAZ  – podpora projektu  ,,Robinsoni objevují svět“ – vybavení jednotlivých tříd počítači s možností připojení na internet a umožnit tak dětem s handicapem „objevovat svět“


MonaPlast s.r.o. –  finanční dar – 50 000,-Kč


Škoda-Auto a.s. věnovala dárkové předměty, především ve formě hraček pro naše děti.


PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o. – děkujeme za bezplatné poskytnutí elektronických podkladů fotografií, pro stránky tříd na našem webu.


INGETEAM a.s. – finanční dar 10 000,-Kč věnovali zaměstnanci této společnosti na zakoupení logopedických pomůcek pro děti naší MŠ.


Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu těchto projektů:

1. Robinsoni objevují svět – 20 000,-Kč –  efektivnější vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, kvalitní kompenzační pomůcky

2. Výlety malých robinsonů za poznámím – 14 000,-Kč – vést děti k vnímání přírody, učit je poznávat a chránit praktickou činností, vlastním prožitkem a zkušeností

3. Jak se baví robinsoni – 10 000,-Kč – zapojení dětí s handicapem do zájmových kroužků, kde mohou vyniknout a realizovat se


Nadační fond EVRAZ Podpora projektu  ,,Ostrov bezpečí pro malé Robinsony“ Úprava a vybavení školní zahrady průlezkami – 370 000,-Kč.  Více ZDE.Kofola a.s.
občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší MŠ (jupíky, kofola) – ,, Sokolník mezi Robinsony“,  ,,Vánoční čarování“,  ,,Velikonoční dílny“, ,,Karneval“Lékárny Lloyds – TESCO Ostrava -čaje pro děti v hodnotě 930,-Kč, gymnastické míče pro relaxační cvičení s dětmi, bezdotykové dávkovače mýdla


Nadační fond Tesco notebook pro třídu Sluníček.Lena-hračky, s.r.o. – hračky pro děti na vánoceMSEM a.s. finanční dar- na vybavení školní zahrady kompenzačními pomůckami  40 000,-Kč


Společnost herců a šermířů KELTIK Ostrava


Ke stažení:
 • NPO-jpg (jpeg | 274 KB)

  Sponzoři:<a href="https://www.robinsonka.cz/media/logo-Bystroň.png" data-mce-href="https://www.robinsonka.cz/media/logo-Bystroň.png"><img class="alignleft wp-image-15621" src="https://www.robinsonka.cz/media/logo-Bystroň-300x91.png" alt="" width="211" height="64" data-mce-src="https://www.robinsonka.cz/media/logo-Bystroň-300x91.png" /></a><br /><br /><br />Děkujeme za finanční dar ve výši 10 000,-Kč na pořízení dřevěné hoblice, která bude sloužit všem dětem v MŠ        k rozvoji manuální zručnosti a jemné motoriky v rámci polytechnického vzdělávání.<a href="http://www.bystrongroup.cz" data-mce-href="http://www.bystrongroup.cz">www.bystrongroup.cz</a><a href="https://www.robinsonka.cz/media/EUMŠMT-Barevné.png" data-mce-href="https://www.robinsonka.cz/media/EUMŠMT-Barevné.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-14741" src="https://www.robinsonka.cz/media/EUMŠMT-Barevné-300x43.png" alt="" width="300" height="43" data-mce-src="https://www.robinsonka.cz/media/EUMŠMT-Barevné-300x43.png" /></a><br /><br /><strong>Název projektu „Šablona I OP JAK- Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“</strong>V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) poskytlo dotaci příjemci:<br />
  Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace<br />
  Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava<br />
  IČO: 64628124<br />
  Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003471<br />
  <strong>Výše dotace: 544 656,00 Kč</strong><a href="https://www.robinsonka.cz/media/OP_JAK_MS-Na-Robinsonce.pdf" data-mce-href="https://www.robinsonka.cz/media/OP_JAK_MS-Na-Robinsonce.pdf">OP_JAK_MS Na Robinsonce</a><img src="http://www.robinsonka.cz/media/Kofola_cz-300x54.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/Kofola_cz-300x54.jpg" /><strong>Kofola a.s. - </strong>Děkujeme za každoroční občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší mateřské škole (jupíky, kofola) - ,, Loučení s létem",  ,,Vánoční dílny“, ,,Karneval" a ,,Pasování školáků"<span style="color: #339966;" data-mce-style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;">HOSTINEC U TONDY</span></strong></span>Rodiny Kotalových. Děkujeme za půjčování výčepního zařízení na naše školní akce. <a href="http://www.utondy.cz" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://www.utondy.cz">www.utondy.cz</a>Naše MŠ je zapojena do níže uvedeného projektu.<br /><a href="http://www.robinsonka.cz/media/banner-povinné-publicity-MAP-ORP-Ostrava-III.png" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/media/banner-povinné-publicity-MAP-ORP-Ostrava-III.png"><img class="alignleft wp-image-14011" src="http://www.robinsonka.cz/media/banner-povinné-publicity-MAP-ORP-Ostrava-III-300x250.png" alt="" width="271" height="226" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/banner-povinné-publicity-MAP-ORP-Ostrava-III-300x250.png" /></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><img class="" src="http://www.mssafarikova.eu/foto/image/images/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" width="541" height="120" data-mce-src="http://www.mssafarikova.eu/foto/image/images/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" /><strong>Název projektu „Šablona III - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“</strong>V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:<br />
  Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace<br />
  Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava<br />
  IČO: 64628124<br />
  Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018227<br />
  <strong>Výše dotace: 331 752,00 Kč</strong><a href="http://www.robinsonka.cz/media/Kores-logo.jpg" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/media/Kores-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12126" src="http://www.robinsonka.cz/media/Kores-logo-300x60.jpg" alt="" width="300" height="60" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/Kores-logo-300x60.jpg" /></a><br /><br />Zapojili jsme se do soutěže firmy KORES a vyhráli jsme! - Děkujeme za výhru v hodnotě <strong>10 000,-Kč.</strong>Zadání znělo takto: nasbírejte alespoň 20 lepicích tyčinek a 20 libovolných pastelek KORES, vytvořte z nich společně mandalu za použití dalších libovolných materiálů,<br />
  svůj výtvor vyfoťte, vyplňte soutěžní formulář a vyhrajte! A vyhráli jsme!7. místo vyhrála třída Motýlků se svou ,,Vánoční mandalou"<img src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" /><strong>Statutární město Ostrava - Přispělo na podporu tohoto projektu:</strong><strong>,,Robinsoni objevují svět sportu, umění a pokusů" - 50 000,-Kč</strong> -  Cílem projektu je vytvořit prostředí MŠ s úzkými vazbami na rodiče, vybudování vzájemné důvěry a pozitivních vztahů všech zúčastněných. Druhým cílem je v podobě celoročních aktivit přiblížit dětem svět sportu, umění a pokusů. Klást důraz na prožitkové učení, které je obzvlášť přínosné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.<a href="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da.jpg" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da.jpg"><img class="size-medium wp-image-9611" title="logo-ms-kraj_d5d99f7da" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da-300x110.jpg" /></a><strong>Moravskoslezský kraj - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2019/2020</strong><strong>"Robinsonova stezka" -</strong> <strong>výše příspěvku 70 000,-Kč</strong> - Díky tomuto projektu vybudujeme na zahradě dva nové prvky, Robinsonovu chýši a vodní prvek, které záměrně navážeme na již vybudovaný senzomotorický chodníček. Tímto bychom chtěli vytvořit  tzv. „Robinsonovu stezku“, která vytvoří podnětné prostředí pro další poznávání a hru dětí v přírodě a umožní tak dětem sledování přírodních jevu a bezprostřední kontakt s přírodou. Cílem projektu je podpora rozvoje všech poznávacích schopností, senzomotorického vnímání, hrubé a jemné motoriky dětí. Účelem příspěvku je financování vybudování dalších stimulačních a poznávacích prvků navazujících na již existující senzomotorický chodníček, s nímž budou společně tvořit funkčně uzavřený celek<br />
  s názvem „Robinsonova stezka“. Děkujeme.<img class="" src="http://www.mssafarikova.eu/foto/image/images/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" width="541" height="120" data-mce-src="http://www.mssafarikova.eu/foto/image/images/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" /><strong>Název projektu „Šablona II - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“</strong>V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:<br />
  Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace<br />
  Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava<br />
  IČO: 64628124<br />
  Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009553<br />
  <strong>Výše dotace: 509 464,00 Kč</strong><img class="" src="https://img.pokojik.cz/images/pokojik_logo-for-web-280.svg?tid=22" alt="Pokojík" width="161" height="75" data-mce-src="https://img.pokojik.cz/images/pokojik_logo-for-web-280.svg?tid=22" />Děkujeme společnosti Pokojík, která darovala dětem dárky do tomboly a nástěnné dekorace do třídy Berušky. <a href="https://www.pokojik.cz/" data-mce-href="https://www.pokojik.cz/">www.pokojik.cz</a><a href="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da.jpg" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da.jpg"><img class="size-medium wp-image-9611" title="logo-ms-kraj_d5d99f7da" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-ms-kraj_d5d99f7da-300x110.jpg" /></a><br />
  <strong>Moravskoslezský kraj - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018</strong><strong>"Krajánci a Robinsoni na smyslové cestě" - výše příspěvku 70 000,-Kč</strong> - Cílem projektu je vybudovat na obou zahradách mateřských škol (MŠ Krajánek a MŠ logopedická) senzomotorický chodníček. Stezka bude vybudována v prostorách zahrad obou mateřských škol, aby děti mohly aktivně vnímat přírodní prostředí kolem sebe. Děti budou mít možnost vnímat a rozpoznávat bosýma nohama různé přírodní povrchy. Uměle vytvořený chodníček s integrovanými tlakovými body umožní dětem stimulaci plosky nohy, rozvoj hmatového vnímání, stimulaci vestibulární rovnováhy a rozvoj pohybové koordinace. Děkujeme.<img class="" src="http://www.mssafarikova.eu/foto/image/images/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" width="541" height="120" data-mce-src="http://www.mssafarikova.eu/foto/image/images/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" /><strong>Název projektu „Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“</strong>V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) se poskytuje dotace příjemci:<br />
  Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace<br />
  Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava<br />
  IČO: 64628124<br />
  Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002895<br />
  <strong>Výše dotace: 303 188,00 Kč</strong><img src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" /><strong>Statutární město Ostrava - Přispělo na podporu tohoto projektu:</strong>,,Robinsoni posilují tělo i smysly" - 30 000,-Kč -  Cílem projektu je zakoupení rehabilitačních, sportovních, balančních a smyslových pomůcek pro rozvoj senzomotorického cítění u dětí s různým druhem postižení, čímž podpoříme a pozitivně ovlivníme rozvoj jejich učení, chování a v neposlední řadě řeči.<span style="color: #339966;" data-mce-style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;">HOSTINEC U TONDY</span></strong></span>Rodiny Kotalových. Děkujeme za půjčování výčepního zařízení na naše školní akce. <a href="http://www.utondy.cz" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="http://www.utondy.cz">www.utondy.cz</a><img src="http://www.robinsonka.cz/media/Kofola_cz-300x54.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/Kofola_cz-300x54.jpg" /><strong>Kofola a.s. - </strong>Děkujeme za každoroční občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší mateřské škole a také pro naše odloučené pracoviště MŠ Krajánek (jupíky, kofola) - ,, Loučení s létem",  ,,Vánoční dílny“, ,,Karneval" a ,,Pasování školáků"<img class="alignnone wp-image-2489" src="http://www.robinsonka.cz/media/skodaauto.jpg" alt="" width="89" height="102" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/skodaauto.jpg" /><strong>Škoda-Auto a.s.</strong> - Děkujeme za sponzorský dar v podobě dárkových předmětu pro naše malé Robinsony.<br /><img class="alignleft wp-image-6129 size-medium" style="border: 0px;" title="173090-top_foto1-9ia2w" src="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w-300x169.jpg" alt="" width="210" height="118" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w-300x169.jpg" data-mce-style="border: 0px;" /><br /><br /><br /><br /><strong>MŠMT </strong>-  <strong>Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016.</strong> MŠMT poskytlo naší mateřské škole finanční částku ve výši 25 600,-Kč. Díky finančnímu přispění bylo možné zakoupit vícevzkazový komunikátor Go Talk 20 a program pro alternativní komunikaci Boardmaker v 6,0. Pomůcky budou sloužit jak pro děti s vadami řeči, tak pro integrované děti s poruchou autistického spektra.<img class="alignleft wp-image-6129 size-medium" title="173090-top_foto1-9ia2w" src="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w-300x169.jpg" alt="" width="210" height="118" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w-300x169.jpg" /><br /><br /><br /><br /><strong>MŠMT </strong>-  <strong>Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.</strong> Název projektu ,,Jak klokan pomáhá Robinsonům s rozvojem řeči". Cílem projektu bylo vybavit MŠ dalšími dvěma sadami pomůcky ,,Klokanův kufr" a tím obohatit logopedickou intervenci v dalších třídách MŠ. Již podruhé jsme se stali úspěšnými žadateli o tuto kompenzační pomůcku a v současné době je umístěna na čtyřech třídách z pěti. Díky ,,Klokanovu kufru" můžeme dosáhnout maximální možné hranice školní zralosti před vstupem do ZŠ u dětí s narušenou komunikační schopnosti, ale také u dětí s celým spektrem postižení, které jsou v naší mateřské škole integrovány.<a href="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava.jpg" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1213" style="border: 0px;" title="ostrava!!!" src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" alt="" width="210" height="25" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" data-mce-style="border: 0px;" /></a><br /><strong>Statutární město Ostrava - Přispělo na podporu tohoto projektu:</strong>,,Robinsoni na ostrově plném zábavy" - 40 000,-Kč -  Cílem projektu je zapojení dětí s handicapem do zájmových kroužků, ve kterých mohou vyniknout a realizovat se.<img class="alignleft wp-image-6139" style="border: 0px;" src="http://www.robinsonka.cz/media/4f4e03db2f4ad4410d1f00001.png" alt="" width="120" height="40" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/4f4e03db2f4ad4410d1f00001.png" data-mce-style="border: 0px;" /><br /><br />INTER-META     Tato firma darovala finanční částku 2 000,-Kč na dopravu malých Robinsonů na akce pořádané MŠ. Děkujeme.<a href="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w.jpg" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6129" style="border: 0px;" title="173090-top_foto1-9ia2w" src="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w-300x169.jpg" alt="" width="180" height="101" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/173090-top_foto1-9ia2w-300x169.jpg" data-mce-style="border: 0px;" /></a><br /><br /><br /><strong>MŠMT </strong>-  <strong>Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.</strong> Název projektu ,, Logopedie hrou, aneb ,,Jak klokan přispěchal Robinsonům na pomoc s rozvojem řeči". Cílem projektu bylo vybavit MŠ novou moderní komplexní pomůckou ,,Klokanův kufr" a tím obohatit logopedickou intervenci a dosáhnout maximální možné hranice školní zralosti před vstupem do ZŠ u dětí s narušenou komunikační schopnosti, ale také u dětí s celým spektrem postižení, které jsou v naší mateřské škole integrovány.<img class="alignleft wp-image-5000" style="border: 0px;" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo1.png" alt="" width="180" height="38" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo1.png" data-mce-style="border: 0px;" /><br /><br /><strong>Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota </strong>- věnovala v rámci projektu ,,Robinsonům pro zdraví" částku     100 000,-Kč na nákup čističek vzduchu. Poděkování patří nadaci a také p. Petru Mezníkovi, který projekt podpořil. Fotografie z předání daru naleznete ve fotogalerii MŠ. Děkujeme.<img title="skodaauto" src="http://www.robinsonka.cz/media/skodaauto.jpg" alt="" width="89" height="102" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/skodaauto.jpg" /><strong>Škoda-Auto a.s.</strong> věnovala dárkové předměty, především ve formě hraček pro naše děti do tomboly na karneval.<img title="logo-NF-evraz-1" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1.jpg" alt="" width="352" height="56" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1.jpg" /><strong>Nadační fond EVRAZ - </strong>Podpora projektu ,,Robinsoni ve světě kouzel" částkou 287 000,-Kč<img title="logo-NF-evraz-1" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1.jpg" alt="" width="352" height="56" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1.jpg" /><strong>Nadační fond EVRAZ - </strong>Podpora projektu ,,Ostrov bezpečí pro malé Robinsony II"  na dokončení úpravy zahrady a dovybavení herními prvky částkou 237 000,-Kč<img class="alignleft wp-image-2934" title="logotype" src="http://www.robinsonka.cz/media/logotype.png" alt="" width="103" height="68" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logotype.png" /><strong>Fa YOGI </strong>věnovala dětem hry, stavebnice a hlavolamy v celkové hodnotě 7 220,-Kč.<br /><br /><strong><img title="EVRAX" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1-300x47.jpg" alt="" width="259" height="41" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1-300x47.jpg" /></strong><strong>Nadační fond EVRAZ  -</strong> podpora projektu  <strong>,,Robinsoni objevují svět“ </strong>- vybavení jednotlivých tříd počítači s možností připojení na internet a umožnit tak dětem s handicapem "objevovat svět"<strong><img title="Mona Plast" src="http://www.robinsonka.cz/media/Bez-názvu.jpg" alt="" width="170" height="69" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/Bez-názvu.jpg" /></strong><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong>MonaPlast s.r.o.</strong></span> -  finanční dar - <strong>50 000,-Kč</strong><hr /><p><img title="skodaauto" src="http://www.robinsonka.cz/media/skodaauto.jpg" alt="" width="89" height="102" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/skodaauto.jpg" /></p><p><strong>Škoda-Auto a.s.</strong> věnovala dárkové předměty, především ve formě hraček pro naše děti.</p><hr /><p><img src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-na-bile-plose-300x118.jpg" alt="" width="180" height="71" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-na-bile-plose-300x118.jpg" /></p><p><strong>PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o. - </strong>děkujeme za bezplatné poskytnutí elektronických podkladů fotografií, pro stránky tříd na našem webu.</p><hr /><p><img class="alignnone wp-image-1929" title="www.ingeteam.cz" src="http://www.robinsonka.cz/media/logotipo_ingeteam.gif" alt="" width="147" height="31" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logotipo_ingeteam.gif" /></p><p><strong>INGETEAM a.s. - </strong>finanční dar <strong>10 000,-Kč</strong> věnovali zaměstnanci této společnosti na zakoupení logopedických pomůcek pro děti naší MŠ.</p><hr /><p><a href="http://www.robinsonka.cz/sponzori/sponzori-2/ostrava/" rel="attachment wp-att-1213" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/sponzori/sponzori-2/ostrava/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1213" title="ostrava!!!" src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" alt="" width="180" height="22" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/ostrava-300x36.jpg" /></a></p><p><strong>Statutární město Ostrava - Přispělo na podporu těchto projektů:</strong></p><p>1. Robinsoni objevují svět - 20 000,-Kč -  efektivnější vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, kvalitní kompenzační pomůcky</p><p>2. Výlety malých robinsonů za poznámím - 14 000,-Kč - vést děti k vnímání přírody, učit je poznávat a chránit praktickou činností, vlastním prožitkem a zkušeností</p><p>3. Jak se baví robinsoni - 10 000,-Kč - zapojení dětí s handicapem do zájmových kroužků, kde mohou vyniknout a realizovat se</p><hr /><p><strong><img title="EVRAX" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1-300x47.jpg" alt="" width="259" height="41" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-NF-evraz-1-300x47.jpg" /></strong></p><p><strong>Nadační fond EVRAZ Podpora projektu  ,,Ostrov bezpečí pro malé Robinsony“ Úprava a vybavení školní zahrady průlezkami - 370 000,-Kč.  Více <a title="Zahrada malých Robinsonů" href="http://www.robinsonka.cz/zahrada-malych-robinsonu/" data-mce-href="http://www.robinsonka.cz/zahrada-malych-robinsonu/">ZDE</a>.</strong></p><hr /><p><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Kofola_cz" src="http://www.robinsonka.cz/media/Kofola_cz-300x54.jpg" alt="" width="192" height="34" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/Kofola_cz-300x54.jpg" data-mce-style="border: 0pt none;" /><strong><br />
  Kofola a.s. </strong>občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší MŠ (jupíky, kofola) - ,, Sokolník mezi Robinsony",  ,,Vánoční čarování“,  ,,Velikonoční dílny", ,,Karneval"</p><hr /><p><img title="logo" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo.png" alt="" width="176" height="27" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo.png" /><br />
  Lékárny Lloyds - TESCO Ostrava -čaje pro děti v hodnotě 930,-Kč, gymnastické míče pro relaxační cvičení s dětmi, bezdotykové dávkovače mýdla</p><hr /><p><strong><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="logo-nadacni-fond-tesco" src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-nadacni-fond-tesco-300x145.jpg" alt="" width="180" height="87" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/logo-nadacni-fond-tesco-300x145.jpg" data-mce-style="border: 0pt none;" /></strong></p><p><strong>Nadační fond Tesco </strong>notebook pro třídu Sluníček.</p><hr /><p><strong><img class="alignnone wp-image-336" style="border: 0pt none;" title="8-1" src="http://www.robinsonka.cz/media/8-1.jpg" alt="" width="145" height="69" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/8-1.jpg" data-mce-style="border: 0pt none;" /><br />
  </strong><strong>Lena-hračky, s.r.o. - hračky</strong> pro děti na vánoce</p><hr /><p><img class="alignnone wp-image-340" style="border: 0pt none;" title="msem" src="http://www.robinsonka.cz/media/msem.jpg" alt="" width="171" height="83" data-mce-src="http://www.robinsonka.cz/media/msem.jpg" data-mce-style="border: 0pt none;" /><br />
  <strong>MSEM a.s. </strong>finanční dar- na vybavení školní zahrady kompenzačními pomůckami  40 000,-Kč</p><hr /><p>Společnost herců a šermířů KELTIK Ostrava</p><hr />