Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Sponzoři:

 

 

 

Děkujeme za finanční dar ve výši 10 000,-Kč na pořízení dřevěné hoblice, která bude sloužit všem dětem v MŠ        k rozvoji manuální zručnosti a jemné motoriky v rámci polytechnického vzdělávání.

www.bystrongroup.cz


 

 

Název projektu „Šablona I OP JAK- Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003471
Výše dotace: 544 656,00 Kč

OP_JAK_MS Na Robinsonce


Kofola a.s. – Děkujeme za každoroční občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší mateřské škole (jupíky, kofola) – ,, Loučení s létem”,  ,,Vánoční dílny“, ,,Karneval” a ,,Pasování školáků”


HOSTINEC U TONDY

Rodiny Kotalových. Děkujeme za půjčování výčepního zařízení na naše školní akce. www.utondy.cz


Naše MŠ je zapojena do níže uvedeného projektu.

 

 

 

 

 

 

 


Název projektu „Šablona III – Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018227
Výše dotace: 331 752,00 Kč


 

 

Zapojili jsme se do soutěže firmy KORES a vyhráli jsme! – Děkujeme za výhru v hodnotě 10 000,-Kč.

Zadání znělo takto: nasbírejte alespoň 20 lepicích tyčinek a 20 libovolných pastelek KORES, vytvořte z nich společně mandalu za použití dalších libovolných materiálů,
svůj výtvor vyfoťte, vyplňte soutěžní formulář a vyhrajte! A vyhráli jsme!

7. místo vyhrála třída Motýlků se svou ,,Vánoční mandalou”


Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu tohoto projektu:

,,Robinsoni objevují svět sportu, umění a pokusů” – 50 000,-Kč –  Cílem projektu je vytvořit prostředí MŠ s úzkými vazbami na rodiče, vybudování vzájemné důvěry a pozitivních vztahů všech zúčastněných. Druhým cílem je v podobě celoročních aktivit přiblížit dětem svět sportu, umění a pokusů. Klást důraz na prožitkové učení, které je obzvlášť přínosné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.


Moravskoslezský kraj – podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2019/2020

“Robinsonova stezka” – výše příspěvku 70 000,-Kč – Díky tomuto projektu vybudujeme na zahradě dva nové prvky, Robinsonovu chýši a vodní prvek, které záměrně navážeme na již vybudovaný senzomotorický chodníček. Tímto bychom chtěli vytvořit  tzv. „Robinsonovu stezku“, která vytvoří podnětné prostředí pro další poznávání a hru dětí v přírodě a umožní tak dětem sledování přírodních jevu a bezprostřední kontakt s přírodou. Cílem projektu je podpora rozvoje všech poznávacích schopností, senzomotorického vnímání, hrubé a jemné motoriky dětí. Účelem příspěvku je financování vybudování dalších stimulačních a poznávacích prvků navazujících na již existující senzomotorický chodníček, s nímž budou společně tvořit funkčně uzavřený celek
s názvem „Robinsonova stezka“. Děkujeme.


Název projektu „Šablona II – Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) poskytlo dotaci příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009553
Výše dotace: 509 464,00 Kč


Pokojík

Děkujeme společnosti Pokojík, která darovala dětem dárky do tomboly a nástěnné dekorace do třídy Berušky. www.pokojik.czMoravskoslezský kraj – podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018

“Krajánci a Robinsoni na smyslové cestě” – výše příspěvku 70 000,-Kč – Cílem projektu je vybudovat na obou zahradách mateřských škol (MŠ Krajánek a MŠ logopedická) senzomotorický chodníček. Stezka bude vybudována v prostorách zahrad obou mateřských škol, aby děti mohly aktivně vnímat přírodní prostředí kolem sebe. Děti budou mít možnost vnímat a rozpoznávat bosýma nohama různé přírodní povrchy. Uměle vytvořený chodníček s integrovanými tlakovými body umožní dětem stimulaci plosky nohy, rozvoj hmatového vnímání, stimulaci vestibulární rovnováhy a rozvoj pohybové koordinace. Děkujeme.


Název projektu „Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) se poskytuje dotace příjemci:
Název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava
IČO: 64628124
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002895
Výše dotace: 303 188,00 Kč


Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu tohoto projektu:

,,Robinsoni posilují tělo i smysly” – 30 000,-Kč –  Cílem projektu je zakoupení rehabilitačních, sportovních, balančních a smyslových pomůcek pro rozvoj senzomotorického cítění u dětí s různým druhem postižení, čímž podpoříme a pozitivně ovlivníme rozvoj jejich učení, chování a v neposlední řadě řeči.


HOSTINEC U TONDY

Rodiny Kotalových. Děkujeme za půjčování výčepního zařízení na naše školní akce. www.utondy.cz


Kofola a.s. – Děkujeme za každoroční občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší mateřské škole a také pro naše odloučené pracoviště MŠ Krajánek (jupíky, kofola) – ,, Loučení s létem”,  ,,Vánoční dílny“, ,,Karneval” a ,,Pasování školáků”


Škoda-Auto a.s. – Děkujeme za sponzorský dar v podobě dárkových předmětu pro naše malé Robinsony.


 

 

 

 

 

MŠMT –  Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016. MŠMT poskytlo naší mateřské škole finanční částku ve výši 25 600,-Kč. Díky finančnímu přispění bylo možné zakoupit vícevzkazový komunikátor Go Talk 20 a program pro alternativní komunikaci Boardmaker v 6,0. Pomůcky budou sloužit jak pro děti s vadami řeči, tak pro integrované děti s poruchou autistického spektra.


 

 

 

 

MŠMT –  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Název projektu ,,Jak klokan pomáhá Robinsonům s rozvojem řeči”. Cílem projektu bylo vybavit MŠ dalšími dvěma sadami pomůcky ,,Klokanův kufr” a tím obohatit logopedickou intervenci v dalších třídách MŠ. Již podruhé jsme se stali úspěšnými žadateli o tuto kompenzační pomůcku a v současné době je umístěna na čtyřech třídách z pěti. Díky ,,Klokanovu kufru” můžeme dosáhnout maximální možné hranice školní zralosti před vstupem do ZŠ u dětí s narušenou komunikační schopnosti, ale také u dětí s celým spektrem postižení, které jsou v naší mateřské škole integrovány.


 

Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu tohoto projektu:

,,Robinsoni na ostrově plném zábavy” – 40 000,-Kč –  Cílem projektu je zapojení dětí s handicapem do zájmových kroužků, ve kterých mohou vyniknout a realizovat se.


 

 

INTER-META     Tato firma darovala finanční částku 2 000,-Kč na dopravu malých Robinsonů na akce pořádané MŠ. Děkujeme.


 

 

 

MŠMT –  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Název projektu ,, Logopedie hrou, aneb ,,Jak klokan přispěchal Robinsonům na pomoc s rozvojem řeči”. Cílem projektu bylo vybavit MŠ novou moderní komplexní pomůckou ,,Klokanův kufr” a tím obohatit logopedickou intervenci a dosáhnout maximální možné hranice školní zralosti před vstupem do ZŠ u dětí s narušenou komunikační schopnosti, ale také u dětí s celým spektrem postižení, které jsou v naší mateřské škole integrovány.


 

 

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota – věnovala v rámci projektu ,,Robinsonům pro zdraví” částku     100 000,-Kč na nákup čističek vzduchu. Poděkování patří nadaci a také p. Petru Mezníkovi, který projekt podpořil. Fotografie z předání daru naleznete ve fotogalerii MŠ. Děkujeme.


Škoda-Auto a.s. věnovala dárkové předměty, především ve formě hraček pro naše děti do tomboly na karneval.


Nadační fond EVRAZ – Podpora projektu ,,Robinsoni ve světě kouzel” částkou 287 000,-Kč


Nadační fond EVRAZ – Podpora projektu ,,Ostrov bezpečí pro malé Robinsony II”  na dokončení úpravy zahrady a dovybavení herními prvky částkou 237 000,-Kč


Fa YOGI věnovala dětem hry, stavebnice a hlavolamy v celkové hodnotě 7 220,-Kč.

 

 


Nadační fond EVRAZ  – podpora projektu  ,,Robinsoni objevují svět“ – vybavení jednotlivých tříd počítači s možností připojení na internet a umožnit tak dětem s handicapem “objevovat svět”


MonaPlast s.r.o. –  finanční dar – 50 000,-Kč


Škoda-Auto a.s. věnovala dárkové předměty, především ve formě hraček pro naše děti.


PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o. – děkujeme za bezplatné poskytnutí elektronických podkladů fotografií, pro stránky tříd na našem webu.


INGETEAM a.s. – finanční dar 10 000,-Kč věnovali zaměstnanci této společnosti na zakoupení logopedických pomůcek pro děti naší MŠ.


Statutární město Ostrava – Přispělo na podporu těchto projektů:

1. Robinsoni objevují svět – 20 000,-Kč –  efektivnější vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, kvalitní kompenzační pomůcky

2. Výlety malých robinsonů za poznámím – 14 000,-Kč – vést děti k vnímání přírody, učit je poznávat a chránit praktickou činností, vlastním prožitkem a zkušeností

3. Jak se baví robinsoni – 10 000,-Kč – zapojení dětí s handicapem do zájmových kroužků, kde mohou vyniknout a realizovat se


Nadační fond EVRAZ Podpora projektu  ,,Ostrov bezpečí pro malé Robinsony“ Úprava a vybavení školní zahrady průlezkami – 370 000,-Kč.  Více ZDE.Kofola a.s.
občerstvení na akce konané pro rodiče a děti v naší MŠ (jupíky, kofola) – ,, Sokolník mezi Robinsony”,  ,,Vánoční čarování“,  ,,Velikonoční dílny”, ,,Karneval”Lékárny Lloyds – TESCO Ostrava -čaje pro děti v hodnotě 930,-Kč, gymnastické míče pro relaxační cvičení s dětmi, bezdotykové dávkovače mýdla


Nadační fond Tesco notebook pro třídu Sluníček.Lena-hračky, s.r.o. – hračky pro děti na vánoceMSEM a.s. finanční dar- na vybavení školní zahrady kompenzačními pomůckami  40 000,-Kč


Společnost herců a šermířů KELTIK Ostrava